Trong suốt quá trình hoạt động của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Mai Vũ, chúng tôi đã phát triển những mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tôn trọng và niềm tin. Chúng tôi nhận thức được sự tin tưởng và sự tự tin quý khách thể hiện khi truy cập vào trang website https://yamayo.vn và cung cấp thông tin cho chúng tôi. Thông báo bảo mật này được đưa ra để thể hiện vai trò của chúng tôi trong vấn đề bảo mật trực tuyến và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi xử lý thông tin của quý khách bằng tính trung thực và cẩn trọng, điều mà chúng tôi luôn coi là tiêu chí chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Công ty.